Hans van Drunen verliest hoger beroep inzake het opvragen van persoonsgegevens inzake de Constant Rebecq Kazerne te Eindhoven

Het Utrechtse KAFKA-kopstuk Hans van Drunen heeft het hoger beroep tegen de uitspraak van de Utrechtse rechtbank van 21 februari 2007 verloren. De zaak draait om het aanleveren van persoonsgegevens van nationalisten welke op 8 november 2003 aanwezig waren op een concert op 8 november 2003 op het terrein van de door nationalisten gekraakte Constant Rebecq Kazerne te Eindhoven. Hans van Drunen heeft namens zijn “cliënt” de in wapens geïnteresseerde Jeroen Hanenbergh (KAFKA/AFA/KURF/BIC) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de gebeurtenissen van 8 november 2003 rond de Constant Rebecq Kazerne te Eindhoven en de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat het gekraakte terrein in de dagen erna werd verlaten. Een deel van de documenten van de politie en het Ministerie van Defensie is inmiddels overhandigd aan het antifascistisch intimidatiegroepje. Dit was niet geheel tot tevredenheid van Hans van Drunen, die namens Juridisch Adviesbureau Maury o.g.v. de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) overal in het land gegevens van nationalisten opvraagt. Van Drunen voerde aan dat teksten over geslachtsaanduidingen, schoenmaten, woonplaatsen, geboortejaren, merk en type van motorvoertuigen zijn opgenomen in de hem onthouden documenten. Hij stelde dat deze gegevens niet rechtstreeks tot een individu herleid konden worden. De overheidsinstanties hebben terecht geoordeeld dat deze gegevens in combinatie met andere informatie wel tot een identificeerbaar individu kan leiden. En dan zijn deze vermoedelijk nog slecht op de hoogte van de zeer omvangrijke (illegale) bestanden van Van Drunen. Veel informatie uit opgevraagde gegevens door Van Drunen zijn inmiddels gepubliceerd in het antifascistisch roddelblad Alert. Als gevolg van dergelijke publicaties door KAFKA zijn mensen bedreigd en hebben ze in enkele gevallen grote financiële schade geleden. Ook zijn mensen fysiek aangevallen door informatie welke is verzameld en geleverd door Hans van Drunen.

Hans van Drunen is tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank waarin het “beperkt” leveren van informatie werd goedgekeurd in hoger beroep gegaan. Tijdens de zitting op 10 juni 2009 is de eerdere uitspraak bekrachtigd.

De minister heeft het bezwaar gericht tegen het besluit van 1 juni 2004 waarbij is geweigerd documenten te verstrekken, gegrond verklaard en de gevraagde documenten verstrekt met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens.

Advertenties

Tags:


%d bloggers liken dit: